Publications
Jianyun Xiong, Xing Li, Ziyi He, Yang Shi, Ting Pan, Guoshuai Zhu, Dengyun Lu & Hongbao Xin*.
Light: Science & Applications 13, 55 (2024).
Hongbao Xin*, Baojun Li*, and Luke P. Lee*.
The Innovation Materials 1, 100036 (2023).
Xing Li, Yang Shi*, Ting Pan, Dengyun Lu, Guoshuai Zhu, Jianyun Xiong, Danning Wang, Ziyi He, Jingping Huang, Hongbao Xin*.
Laser & Photonics Reviews 2300480 (2023).
Yuqing Xiao, Yang Shi, Baojun Li, Hongbao Xin*.
Chinese Journal of Lasers 50, 1507302 (2023).
Dengyun Lu, Guoshuai Zhu, Xing Li, Jianyun Xiong, Danning Wang, Yang Shi , Ting Pan, Baojun Li* , Luke P. Lee*  & Hongbao Xin*.
Nature Photonics 17, 904-911 (2023).
Jianyun Xiong, Yang Shi, Ting Pan, Dengyun Lu, Ziyi He, Danning Wang, Xing Li, Guoshuai Zhu, Baojun Li*, and Hongbao Xin*.
Advanced Science 10, 2301365 (2023).
Yang Shi, Danning Wang, Yuqing Xiao, Ting Pan, Dengyun Lu, Guoshuai Zhu, Jianyun Xiong, Baojun Li, and Hongbao Xin*.
Laser & Photonics Reviews 16, 2200533 (2022).
Xiaoting Zhao, Yang Shi, Ting Pan, Dengyun Lu, Jianyun Xiong, Baojun Li, and Hongbao Xin*.
Nano Letters 22, 402 (2022).
Ting Pan, Yang Shi, Nan Zhao, Jianyun Xiong, Yuqing Xiao, Hongbao Xin*, and Baojun Li*.
Advanced Functional Materials 32, 2111038 (2022).
Ting Pan, Wenjing Song, Hongbao Xin, Haiyue Yu, He Wang, Dandan Ma, Xiaodong Cao, and Yingjun Wang.
Bioactive Materials 10, 1 (2022).